تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
انگلیسی مردمی - سوالات درس زبان انگلیسی پایه اول
سوالات درس زبان انگلیسی پایه اول

سوالات درس زبان انگلیسی           پایه اول

A ) زیر كلمه نا هماهنگ خط بكشید . ( 1 )

1. pen _ pencil _ hands _ ruler .

2. hen _ hat _ shirt – jacket  .

B) جاهای خالی را با كلمات داده شده كامل كنید . ( 2 )           ( ear _ it _ am _ these _ car )

3. I ……………..a student .                                              4. This is a …………… .

5. ……………are radios .                                                 6. That is an …………… .

C ) پاسخ سؤالات ستون   A   را از ستون  B   پیدا كنید . ( 3 )

                           A                                                                                    B                

7. What is it ?                                                                       a) Yes , he is.

8. What is she ?                                                                    b) It’s a chair.

9. What are you ?                                                                 c) Yes , it is .

10. Is Ali a student ?                                                            d) Yes , they are .  

11. Are Ali and Mina students ?                                          e) She’s a nurse .

12. Is it a bag ?                                                                     f) Fine , thanks.

D ) با هر گروه از حروف داده شده كلمات مناسبی بنویسید . ( 2 )

12. ( o – a – i – d - r ) .   ……………       13. ( o – x – b ) .  ………......    

 14 . ( o – y – b ) .  ………………..         15.  ( a – n – h – d ) .  ………………….

E ) جدول زیر را با توجه به تصاویر كامل كنید . ( 2 )

 

 F ) مكالمه‌ی زیر را كامل كنید . ( 2 )

                                          ( morning – you – fine – I – am )

- Good morning .

20 . Good . . . . . . . . . . . .   .

21 . Are . . . . . . . . .  a student ?

22 . Yes ,  …………… am . What about you ?

23 . I ……………… a student , too .

G ) زیر گزینه درست خط بكشید . ( 5/3 )

24. He ……………….a boy .  ( are – is – are )

25. That is ……………..egg .  ( a – an – three )

26. This is an ……………… .  ( hat – ears – eye )

27. They are ………………  .  (   bus – boxes – dog )

28. Are you a teacher ? No , …………….  .  ( I’m not – I am n’t – you are n’t )

29. Is Mr Amini a nurse ? Yes , …………….. .  ( She is – he is – Mr Amini is )

30. Are we teachers ? Yes , …………… . ( they are – you are – we are )

H ) با كلمات درهم ریخته جمله بنویسید . ( 2 )

31. is – a – Mr Amini – doctor .  ………………………………………… .

32.are – not – those – tables .  ………………………………………….  .

I ) منفی كنید . ( 2 )

33. She is a teacher .  ………………………………………..  .

34. They are boys .  …………………………………….  .

J ) سؤالی كنید . ( 2 )

35. Mina is a dentist . ……………………………………….  ?

36. He is a doctor .  …………………………………………  ?

K ) جمع ببندید . ( 2 )

37. It is a bell .  ……………………………………  .

38. I am a student . ………………………………….  .

L ) به سوالات زیر پاسخ كوتاه و كامل دهید . ( 2 )

39. Is this a fan ? ………..  .   ………………………………….  .

40. Are those chairs ?  ………….  .  ……………………………..  .

M ) تلفظ كدام كلمه از نظر تلفظ حرف مورد نظر با بقیه فرق دارد ، مشخص كنید . ( 1 )

41. books – shirts – maps – bags  .                       45. arm – cat – are – car .

N ) برای پاسخهای داده شده سؤال بسازید . ( 2 )

42. ………………………………………….. ?  Yes , they are girls .

43. …………………………………………..  ?  It is a basket .

O ) كوچك حروف زیر را بنویسید : (5/1)                                                   

E   -   G   -   Q   -   R   -   M   -   D

Good  luck)