تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
انگلیسی مردمی - نمونه سوال دوم راهنمایی
نمونه سوال دوم راهنمایی

 

الف -  در هر گروه کلمه ی ناهماهنگ  را مشخص  کنید  . (1 نمره)

1.   play -  point  - plate -  pray           ( ……………..)

2.   black - blue - brown - read           ( ……………..)

 ب-   گزینه ی صحیح  را  انتخاب  کنید  . ( 5/4 نمره)                                                                                                                                                                             

3.   Don't sit …………..the desk,please.     ( on -  in -  at  )

4.   Point …………..the picture .     ( on  - in -  to )

5.   It's late .Please hurry …………. .   ( in -  on  - up )

6.   It's late. Let's …………… a taxi.   ( go -  come -  take )

7.   My sister …………….an egg every day.   ( reads -  eats -  listens )

8.   They ……………in the mosque.    ( play  - pray  - get up )

9.   Mina …………..  the room.   ( works  - studies  - cleans )

10. We go home ………….7 o'clock.   ( in -  on - at  )

11. We  eat ……………..at half past eight in the evening.    ( breakfast -  lunch - dinner ) 

ج از بین کلمات داده شده ، متضاد کلماتی که زیر شان خط کشیده شده را پیدا کنید و مقابل جمله ی مربوطه بنویسید.(یک کلمه اضافه است) ( 2نمره )

                                  ( stand -  comes -  close - night - hurry up )

12.  Do't sit on the desk ,please.

13.  He goes home at 8.

14.  I go to the library every day.

15.  They open the windows at 8.

د-  با توجه به رابطه ی کلمات در ستون A   ،    ستون B را کامل کنید (5/2 نمره)

                ( A )                                                                     (  B  )

16.   table – chair                                                    desk - …………………

17.   boy – father                                                     girl - …………………..

18.   boy – shirt                                                       girl - ……………………..

19.   boy – brother                                                   girl - ………………….

20.   Tuesday -  Monday                                         Friday- …………………….

ه  -  با هر گروه از کلمات زیر یک جمله صحیح بنویسید.( 3نمره )

21. at / don't / look / book / your / please.    …………………………………………………………………

22. study / my / our / I / sister / and / books / every day .

      …………………………………………………………………………………………..

و -  با  استفاده  از  کلمات  داده شده  در پرانتز جملات زیر را کامل کنید. یک کلمه اضافی است. (5/3 نمره)

                                      ( father – sees – football – lunch – nice – home – brown  -  walk )                                            

23.  We …………..to school every morning.

24 . My …………….prays at home every day .

25.  She eats …………….at 12 every day.

26.  He ………………that boy at school.

27.  Mina reads her books at ………………..  .

28.   ………………to see you .

29.  These boys play ………………..at school.

ز -  جمله های  زیر را با استفاده  از  آموخته های  خود  کامل  کنید. (5/2 نمره )    

30. Reza …………….to bed at 10.

31. They …………….in the park every day.

32. We …………….on the blackboard.

33. They eat dinner at 8 in the ………………….

34. I walk to school ,but he goes ………………

ح- در جمله ی زیرکدامیک از قسمت هایی که زیرشان خط کشیده شده از نظر دستوری غلط است درست آن را بنویسید.(1نمره)

35.The students walks to school at 7 every morning.            (………..……….)           (………..……….)

                                                                                                            غلط                                  درست

ط-جملات زیر را با استفاده از please به صورت امری درآورید.( 2نمره)

36.You  close  the  window.               …………………………………………………………………….

37.You  look  at  the  map.                 …………………………………………………………………..

ی مکالمه ی زیر را کامل کنید.(4نمره)

   38.         - A: Whose school ………………………..?

   39.         - B: That's my ……………….. .

   40 .        - A: I ……………..to school by bus.

   41.          -B: But I ………………..to  school.

   42 .        - A: Nice ………………………..  .

   43 .        - B: Goodbye. ……………you  tomorrow.

ک- شکل صحیح افعال داخل پرانتز را در نقطه چین بنویسید .( 3نمره )

44. This girl ……………….at seven o'clock every morning. ( get up )

45. They ………………..TV at home. ( watch )

46. The bus ………………. late . ( come )

ل- گزینه ی صحیح داخل پرانتز را انتخاب کنید. (5/4 نمره )

47. Akbar and Mansoor …………….lunch at home. ( eats -  eat -  to eat )

48. Ali and I …………………. to school . ( walks  -  walk  )

49. We …………….Akbar and Mansoor at school. ( see  -  sees  )

50. My father,Ali …………………in a library. ( work -  works )

51. My father and Ali …………….. in a library. ( work  - works )

52. ……………pray in mosque. ( He -  My sister -  I )

53. Don't stand up . Please sit  ………………. . ( at  -  to -  up -  down )

54. Please …………….study this book. ( hasn't -  aren't -  don't )

55.These …………..eat dinner at school. ( boy -  boys -  student )

م کدام کلمه از نظر تلفظ با بقیه ی کلمات متفاوت است .(5/0نمره)

56. school ,  goodbye ,  book ,  look

ن در هر گروه ،  زیر کلمه ای که تلفظ آن با لغت داخل پرانتز هماهنگ است ، خط بکشید.( 1نمره )

57. cup ,  bus ,  under , blue          ( shoe )

58. whose  ,  Monday  ,  mother ,  come        (  school  )

س  متن زیر را با دقت بخوانید و به سؤالات آن پاسخ کامل دهید.

        Mr Amini is a teacher . He gets up at 6 and goes to school at seven fifteen. His bicycle is black.        His brother , Ali has a car. He works in a library. He goes by car every day . They come home at four o'clock in the afternoon.

ع- مقابل جمله ی درست T و مقابل جمله ی غلط F قرار دهید.(5/1 نمره )

59. Mr Amini's brother is a teacher. ( ……………. )

60. Ali walks to the library every day. ( …………. )

ف- گزینه ی درست را انتخاب کنید .(5/1 نمره )

61. Mr Amini and his brother  …………….home at 4.  ( go -  come )

62. Mr Amini goes to school by …………  ( car -  bicycle )

ض- پاسخ کامل دهید . (2 نمره )

63. What color is Mr Amini's bicycle ? ………………………………………………………….

64. Has his brother a bicycle ,too ?