تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
انگلیسی مردمی - اس ام اس های سرکاری انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس های سرکاری انگلیسی با ترجمه فارسی

Like the flower waiting to bloom....

Like the light bulb in the dark room....

Like the desert waiting for rain....

I'm just sitting here ......

waiting for u to see jumping... COME BACK to ZOO !!

مثل یک گل که منتظر شکوفه کردن است....

مثل یک لامپ که یک اتاق تاریک را روشن می کند ...

مثل یک بیابان که منتظر باریدن باران است...

من اینجا نشسته ام ... منتظر تو تا پردیدن تو را در قفس های باغ وحش ببینم.

***************************************

A MAN IS WAITING FOR WOMEN

MOTHER FOR CHILDREN.

BUSINESS MAN FOR CUSTOMER

FARMERS FOR CROPS.

ONE MONKEY IS WAITING TO READ MY SMS... eHE eHEE HEE

یک مرد منتظر همسرش می ماند...

مادرها منتظر بچه هایشان هستند ...

کاسب ها بدنبال مشتری هایشان  هستند

کشاروزان منتظر محصولاتشان هستند.

یک میمون هم منتظر خواندن اس ام اسهای من هست .... هه هه هه

***************************************

EYES to look at you. HAND to pray for you. MIND to remember you. HEART to love you AND AND AND AND AND LEGS to kick YOU.. If you forget me.

چشم برای دیدن توست .. دست برای دعاکردن توست .. ذهن و حافظه برای به یادآوردن توست .. قلب برای دوست داشتن توست و و و و و پاها برای لگدزدن توست اگر مرا منو فراموش کنی.

***************************************